Yukarı Çık

Gelir Vergisi Stopaj Oranları

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI
ÖDEMENİN TÜRÜMADDETevkifat Oranı (%)
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (İstisnadan faydalananlar hariç)94/1GVK md.103
Telif ödemelerinden (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/2-a17
Diğer serbest meslek ödemelerinden (2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007'den itibaren)94/2-b20
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (2006/11449sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren)94/33
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden,(2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007'den itibaren)94/420
Kira Ödemelerinden (2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren)94/5-a20
Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, (2006/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren)94/5-b20
Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)94/6-b-i15
Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)94/6-b-ii15
Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/10-a20
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/10-b20
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;94/11-a-i1
Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için, (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)
Ticaret borsası dışında satın alınanlar için, (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/11-a-ii2
Diğer zirai mahsuller için,
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/11-b-i2
Ticaret borsası dışında satın alınanlar için, (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/11-b-ii4
Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,
Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için, (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/11-c-i2
Diğer hizmetler için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/11-c-ii4
Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/11-d0
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/1220
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/13-a2
Hurda alımları için (2006/11449sayılı BKK ile 01.01.2007'den itibaren)94/13-b2
Diğer mal alımları için (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/13-c5
Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için, (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/13-d10
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;
On yıl süreyle prim, aidat ve katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden (2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/15-a15
On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden,(2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/15-b10
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden ,(2003/6577 sayılı BKK ile 01.01.2004’ten itibaren)94/15-c0
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden (4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)Geç. 61, 6919,8
Sporculara ücret olarak yapılan ödemelerden (4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)(31.12.2007 Tarihine Kadar)Geç. 6415
01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetleri dahil) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan;
Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için,(5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) Geç. 67/10
Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için,(2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)Geç. 67/110
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinde stopaj yapılmaz);
Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren)Geç. 67/10
Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için,(2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)Geç. 67/110
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının (eorobondlar hariç) elden çıkarılmasından sağlana kazançlardan;
Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için,(5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren)Geç. 67/10
Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için,(2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)Geç. 67/110
01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan kazançlardan;
Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için,(5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren)Geç. 67/1,20
Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için,(2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)Geç. 67/1,210
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirlerden;
Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren)Geç. 67/10
Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler içinGeç. 67/110
(2006/10731 sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren)
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonosu (eorobondlar hariç) faizlerinden;
Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için,(5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren)Geç. 67/20
Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için,(2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)Geç. 67/210
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;
Mevduat faizlerinden (YTL ve Yabancı para cinsinden) ,(01.01.2006’dan itibaren)Geç. 67/415
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından (01.01.2006’dan itibaren)Geç. 67/415
Repo gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler) (01.01.2006’dan itibaren)Geç. 67/415
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy kazançları üzerinden;
Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/80
Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/80
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nın Geçici 67. maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden;
Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/80
Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)Geç. 67/80
Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden (5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005’den itibaren)Geç. 6820